Jak o Číně píšou česká internetová média?

S nadsázkou se dá říci, že neuplyne den, abychom si o Číně nemohli přečíst nějakou zprávu či článek. Vzhledem ke geografické vzdálenosti, jež nás a tuto mocnost dělí, jsou vědomosti velké části českého obyvatelstva ve značné míře zprostředkované skrze zpravodajská média. To, v  kombinaci s faktem, že čínská kultura (v podobě filmů, výstav a podobných akcí) nemá na naše území snadný průchod, znamená, že média mají v naší společnosti monopol na utváření obrazu o této zemi. Studium mediálního obrazu tak je důležité pro pochopení a monitorování toho, jak se naše společnost k Číně jako takové staví, co je v souvislosti s ní bráno na zřetel a zdůrazňováno.

Na základě výše zmíněného byl proveden v rámci bakalářské práce výzkum na českém mediálním prostoru. Sběr dat proběhl na třech internetových zpravodajských denících (které byly vybrány na základě návštěvnosti, tematické odlišnosti, a počtu publikovaných zpráv o Číně) v průběhu roku 2013. Jmenovitě se jednalo o iDNES.cz, Novinky.cz a Blesk.cz.

V kontextu sledovaných zpravodajských serverů bylo v daném období z celkového počtu 1073 článků souvisejících s Čínou přes 12% celkového prostoru věnováno kuriozitám, téměř 10 % násilí a smrti, 8% obchodu obecně, více než 6% automobilovému průmyslu, a skoro 6 % nehodám. Tyto kategorie tedy v celkové míře zabíraly přes 40 % prostoru věnovaného čínské tématice jako takové.

Také bylo zjišťováno, zdali se od sebe zkoumané servery liší v rámci preferované tématiky. IDNES.cz se věnoval společnosti a politice, Novinky.cz aktuálnímu dění a společnosti, a Blesk.cz dění v Číně a obchodu. Nicméně při rozřazení článků do podrobnějších kategorií se ukázalo, že se všechny zpravodajské servery soustředily na podobná témata, jako například na obchod, automobilový průmysl či nehody. Zjištěný rozdíl se tedy rozplynul.

Co se zaujímaného hodnotového postoje v článcích v rámci jednotlivých deníků týče, nebyla zaznamenán mezi pozorovanými servery rozdíl, poměr negativních (kterých byl největší počet), pozitivních a neutrálních zpráv byl téměř totožný.

Z dat také vyplynulo, že jednotlivé deníky nevydávaly články pravidelně. Největší změna byla zaznamenána u deníku Blesk.cz, který během měsíců října a listopadu zcela změnil přístup ke zkoumané problematice a razantně navýšil počet publikovaných článků. Dalším závěrem pak bylo, že deníky překvapivě nejčastěji spoléhají na redakční články, ne na zprávy převzaté z agentur.

Zajímavým zjištěním také bylo, že tématika lidských práv obecně, menšinové politiky a Tibetu konkrétně byla v daném roce více méně marginalizována. O Tibetu se pak mluvilo hlavně v souvislosti s Dalajlámovou návštěvou Česka, o ujgurské menšině pak výhradně ve spojitosti s teroristickými útoky.

Podrobný výstup výzkumu je dostupný ve formě bakalářské práce na adrese: https://is.muni.cz/auth/th/363854/ff_b/

O autorovi

Martin Ondra

Má zálibu v psaní skoro všeho, až na daňová přiznání, vyplňování formulářu a medajlonků o sobě.

Související články

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *